Saturday, May 10, 2014

Антиквизатори 47

Антиквизатори #047, На печалба


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: