Monday, October 20, 2014

Антиквизатори 63

Антиквизатори #063, ЕУЕУЕУЕУЕУЕУ

Автор на стрипот Александар Стеванов

No comments: