Thursday, May 15, 2014

Како настанал животот? Теорија Опарин-Холдејн 1

7. ТЕОРИЈАТА НА ОПАРИН – ХОЛДЕЈН

Во преодот од нежива во жива материја постојат четири етапи.

Првата претставува сврзување на два или повеќе атоми помегу себе, на тој начин образувајки молекули. Втората е образување на полимери – долги вериги составени од прости молекулни единици т.н. мономери. Третата е образување на сложна формација наречена коацерват, а четвртата создавањето на жива клетка.

7.1 ПРВА ЕТАПА (Од атоми до молекули)

Во овој период на земјата немало водна површина, а таа наликувала на пејзажите на месечината. Ова се случувало пред нешто повеке од 4 милијарди години. Најзначајно за оваа етапа е образувањето на едноставни молекули.

На земјата покрај останатите елементи бил и четиривалентниот јаглерод кој има својство да образува долги молекулни вериги. Со стапување во реакција со различни метали јаглеродот образувал карбиди (група на соединенија на јаглерод и метал или полуметал). Такви соединенија на јаглеродот со железото и никелот можат да се најдат денес во карпите коишто одговараат на тој временски период.

Земјината атмосфера не содржела О2. Во нејзиниот состав влегувале молекулите на азот, водород и наједноставните органски соединенија: метан, амонијак, циановодород. Интересен е и фактот што некои научници тврдат дека уште тогаш започнал процесот на природна селекција.
Со постепеното оладување на планетата водената пареа се кондензирала и започнале да пагаат поројни дождови (кои ги создале тогашните водни басени) проследени со грмотевици.

При хемиската реакција на јаглеродот со кислородниот атом од молекулата на водата се образувале органските соединенија кетони, а сврзувајки се со водороден атом - алдехиди. За извршување на овие процеси се користела енергијата од сончевото зрачење, електричната енергија од грмотевиците и топлината од вулканите.

Долго време откако Пастер ја соборил теоријата за спонтаната генерација (по 1860 год.) во научните кругови персистирало мислењето дека органската материја може да се создава само во организмите што се покажало како неточно во 1928 година кога за прв пат на вештачки начин било добиено соединението карбамид. Денес на вештачки начин се синтетизираат голем број сложени органски соединенија како витамини, хормони, бои, лакови, протеини идр.

7.2 ВТОРА ЕТАПА (Од молекули до полимер)

Процесите на полимеризација на органски соединенија започнале во водите на светскиот океан. Во овој период целата земја освен северниот пол биле покриени со водна површина. Повремено небото се разчистувало и сончевите зраци ја затоплувале планетата.

Температурните колебанија имаат важна функција во процесот на настанок на сложни молекули - полимери. Затоплувањето предизвикува дехидратација, а ниските температури замрзнување. Процесот на полимеризација претставува исфрлање на молекула на вода (дехидратација) од две молекули при што тие се поврзуваат помеѓу на тој начин образувајки димер (полимер составен од две единици).

Во океанските води аминокиселините (мономери) почнале да се поврзуваат помегу себе формирајки протеини (полимер). Во истото време се извршила полимеризација и на јаглехидратите.

Продолжува

No comments: