Архивирање на македонски документи

Апел од редакцијата на FB страната „Македонци“ со цел собирањe и архивирање, на едно место, на значајни документи за Македонија и Македонците. Доколку поседувате фототипи од книги или весникарски статии за Македонија, или пак било што што би можело да ја збогати нивната архива, пратете им го на посочената електронска пошта или преку порака на самата FB страна.

„MK - Редакцијата на ФБ страната Македонци заедно со порталите Makedonika и Macedonian Truth ве замолува да учествувате и помогнете во промоција на една сериозна идеја која ке има за цел преку архивирање на македонски документи да ги покрене аргументите за Македонија на поширока група на луѓе во и надвор од границите на Македонија.

Се надеваме дека со ваша помош ќе креираме една голема македонска историска архива во која ќе бидат презентирани стотици фотостории на документи од македонската историја кои ќе ја рефлектираат македонската егзистенција векови наназад низ минатото.

Доколку некој од вас поседува било каков документ, книга, статија, или друг релевантен податок во кој се илустрира македонското битие низ историјата или денес, за истиот да биде процесуиран и промовиран ве замолуваме да го публикувате на овој Фејсбук профил, или најдобро за да се задржи неговиот квалитет истиот да ни го испратите на мејлот: stefanovmartin(ат)hotmail.com“

На англиски:

"EN - The Editorial Board of the facebook page MACEDONIANS together with the web portals Macedonian Truth & Makedonika asks from all of you to participate and help us promote a serious idea aimed at the archiving of documents of macedonian historical value for the goal to raise the arguments for Macedonia on a wider group of people inside and outside Macedonia.

We hope that with your help we all together will create a large Macedonian historical archive - database, that will be presented with hundreds of photos of documents from the Macedonian history, that will reflect the Macedonian existence through many centuries in the past.

If any of you have in possession any document, book, article, or other relevant data which illustrates the Macedonian being through the history or today, for it to be considered and promoted we kindly ask from you to publish this thread here on our Facebook profile, or best to maintain its quality send us on our mail: stefanovmartin(ат)hotmail.com"

Врска до архивата - Macedonian Documents

No comments: