САД и конфликтот од 2001 - Разоружување

Мишел Чосудовски (Michel Chossudovsky) за ролјата на САД во воениот конфликт од 2001 година - 8 (3 април, 2001)

US Finances Ethnic Warfare in the Balkans (САД финансираат етнички војувања на Балканот):

DISARMING THE NEW WORLD ORDER

The terrorist assaults in Macedonia and Southern Serbia are serving Washington's strategic goals in blatant violation of international law. NATO is increasingly discredited in the eyes of World public opinion. The lies and falsehoods are surfacing and the people of Yugoslavia are determined to preserve their sovereignty in the face of American aggression.

US foreign policy directed against so-called "rogue states" lacks credibility both in the US and internationally. Around the World, citizens are looking to Yugoslavia and the courage of its people who have resisted the imposition of the New World Order. The lies concerning the war against Yugoslavia have been uncovered and revealed to millions of people.

Разоружување на новиот светски поредок

Терористичките напади во Македонија и во јужна Србија служат за стратешките цели на Вашингтон преку бесрамно кршење на меѓународното право. НАТО е сè повеќе дискредитирана во очите на светското јавно мислење. Лагите и фалсификати се разобличуваат и народите на Југославија се решени да го зачуваат својот суверенитет од американската агресија.

Американската надворешна политика насочена против т.н. „непријателски држави“ нема кредибилитет ниту во САД, а ниту на меѓународно ниво. Низ целиот свет, граѓаните се свртени кон Југославија и кон храброста на тие луѓе кои пружаат отпор против наметнувањето на новиот светски поредок. Лагите во врска со војната против Југославија се откриени и видени од страна на милиони луѓе.

Michel Chossudovsky is Professor of Economics, University of Ottawa, and author of The Globalization of Poverty, second enlarged edition, Common Courage Press, 2001.

Copyright by Michel Chossudovsky, Ottawa, February 2001. All rights reserved. Permission is granted to post this text on non-commercial community internet sites, provided the essay remains intact and the copyright note is displayed. To publish this text on commercial internet sites, in printed and/or other forms (including excerpts) contact the author at chossudovsky@videotron.ca, fax: 1-514-4256224.

Превод: А.С.

Продолжува

No comments: