Антиквизатори 49

Антиквизатори #049, Името е судбина


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: