Антиквизатори 41

Антиквизатори #041, Антиантиквизација


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: