Саат кула, Велес - колаж

Колажна фотографија на Саат кулата во Велес (2011)

Фото и компјутерска обработка А.С. за Internet Macedonian.

No comments: