Антиквизатори 27

Антиквизатори #027, Како добив единица по историја


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: