Името Македонија историски ѝ припаѓа на Македонија

Изјава на неделата:
„Името Македонија историски ѝ припаѓа на Македонија“

Хавиер Нарт (Javier Nart)


No comments: