Како ќе изгледаше предлогот за нов грб доколку боите на лавот и штитот беа сменети

Македонскиот земски грб во илирските грбовници (речиси секогаш) е златно-жолт лав на црвено поле. Со појавата на ракописната стематографија на Павле Ритер Витезовиќ во 1694 година ова претставувањето на земскиот грб на Македонија се менува. Имено прво во ракописната, а потоа во 1701 година и во печатена стематографија на Павле Ритер Витезовиќ, боите на земскиот грб на Македонија се заменети, односно намeсто златно-жолт лав на црвено поле, грбот на Македонија е црвен лав на златно-жолто поле.


Академик Александар Матковски, прв истражувач на македонската хералдика, во своето капитално дело „Грбовите на Македонија“ тврди дека Павле Ритер Витезовиќ направил грешка во боите, односно дека несакајќи, од невнимание, ги заменил македонскиот и бугарскиот грб.

„Стематографијата заслужува внимание поради тоа што Витезовиќ од невнимание и несакајќи направил огромна грешка, која потоа оставила длабоки последици сè до денес. Тој ги заменил бугарскиот и македонскиот грб. Таква замена можела да се случи, бидејќи грбовите имаат ист амблем, но боите им се различни.“[1]

Од друга страна пак претседателот на Македонското Хералдичко Здружение, Јован Јоновски, според најновите истражувања, тврди дека сепак не станува збор за ненамерна грешка, односно дека Павле Ритер Витезовиќ знаел што прави и дека намерно, од само нему познати причини, го претставил македонскиот земски грб со тие бои.

„Од негова своја причина човекот (Павле Ритер Витезовиќ) не го направил тоа мешајќи ги сликичките.“[2]

Во овој напис без да навлегувам во детали и анализи, би сакал само да споделам како би изгледал предлогот за нов државен грб на Република Македонија, доколку боите беа сменети, односно да прикажам како би изгледал предлог грбот доколку наместо црвен разгневен лав на златно-жолто пол , беше златно-жолт разгневен лав на црвено поле.


(предлогот за нов грб на Република Македонија)
Црвен разгневен лав
на златно-жолто поле   


(Истиот предлог грб само со заменети бои)
Златно-жолт разгневен лав
на црвено поле

[1] Александар Матковски „Грбовите на Македонија“, 1990 година, Мисла, стр. 112
[2] Јован Јоновски, предавање „Грбот на Република Македонија – тема за дилема“, одржано на 18 ноември 2013 година, во организација на центарот за научни истражувања и промоција на културата „ХАЕМУС

No comments: