Црвен лав со син јазик и канџи...

Според написот „Владата го усвои предлогот за нов грб на Р. Македонија“ објавен на веб страницата на Македонското Хералдичко Здружение, предлог грбот е базиран, меѓу другите и, на грб од грбовникот на Жером де Бара.

„Предлогот за грб на Република Македонија е базиран на традицијата на грбови поврзани со Македонија, почнувајќи од илустрациите на Вилем Верланд (+1481) и грбовникот на Жером де Бара од 1581 год., кој преку Стематографиите на Витезовиќ (1694) и Жефаровиќ (1741), ќе стане и земски грб на Македонија.“


Ако самиот предлог грб се спореди со припишаниот грб на Александар Велики од грбовникот на Жером де Бара, како и со оној од грбовникот на Жан Робен, кој што исто така е спомнат во написот на Македонското Хералдичко Здружение, ќе се види дека хералдички станува збор за речиси истиот грб. Се работи за црвен разјарен лав на жолт француски штит. Сепак постои една разлика.

Имено под припишаниот грб на Александар од грбовникот на Жером де Бара пишува (блазон):

"D'or à va lyon de gueulles, armé & lampassé d'azur"  

Истото го пишува и под припишаниот грб на Александар Велики од грбовникот на Жан Робен:

"D'or au lion de Gueulle, armé lapacé d'azur"

Превод:

„На жолто поле црвен лав со сини канџи и јазик“

Всушност и ако се погледнат емблазоните, ќе се види дека лавот и на двата грба е со сини канџи и јазик. 

Припишаниот грб на Александар Велики од грбовникот на Жером де Бара со сини канџи и јазик:


Припишаниот грб на Александар Велики од грбовникот на Жан Робен со сини канџи и јазик:


За разлика од ова пак, на предлогот за грб на Република Македонија канџите и јазикот на лавот, не се со сина боја:


Хипотетички, доколку предлогот за грб на Република Македонија беше изработен целосно според блазонот на споменатите грбови од грбовниците на Жером де Бара и Жан Робен, истиот ќе изгледаше вака:


Од друга страна пак, лавот од споменатиот земски грб на Македонија од Стематографијата на Павле Ритер Витезовиќ од 1694 година не е со син јазик и канџи:


Ист е случајот и ао печатената Стематографија на Витезовиќ од 1701 година во која што лавот не е со син јазик и канџи:


Сепак постои разлика и меѓу овој грб (грбови) во споредба со предлогот за грб на Република Македонија - различна е формата на штитот. Амблемот на лав од земскиот грб на Македонија од Стематографијата на Витезовиќ е на шпански штит.

No comments: