Антиквизатори 62

Антиквизатори #062, Излези момче

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: