Екстратерестријален живот - формула на Дрејк

3. ФОРМУЛАТА НА ДРЕЈК

Американскиот астрофизичар Дрејк го прескокнал прашањето за екстратерестријален живот и математички го пресметал бројот на технички развиени цивилизации во галаксијата со формулата N = R* fp ne fl fi fc L.

Во неговата формула N претставува број на технички развиени цивилизации во галаксијата; R* е просечниот број на ѕвездени формации поделено со староста на галаксијата; fp е фракција на ѕвезди кои имаат планетарен систем; ne е број на планети за една ѕвезда кои се еколошки погодни за настанок и еволуција на живот; fl е фракција на такви планети на кои всушност се појавил живот; fi е фракција на планети на кои се појавила интелигентна форма на живот; fc е фракција на такви планети на кои се појавила технички развиена цивилизација и L е просечниот живот на една таква цивилизација.

Иако теоретски едноставно, сепак пронаоѓањето на нумеричките вредности и параметрите е практично невозможно. Според оваа формула иако многу непрецизно бројот на технички развиени цивилизации во галаксијата е околу 1 000 000.

No comments: