Антиквизатори 55

Антиквизатори #055, Праисторизатори !!!

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: