Антиквизатори 39

Антиквизатори #039, Делчевизација


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: