Како настанал животот? Вовед

1. ВОВЕД

Како настанал животот е најфундаменталното, а воедно и најкомплексно прашање на биологијата и предмет на интерес на човештвото од најдалечното минато до денес.

Освен биологијата како наука, со прашањето како настанал животот се занимаваат филозофијата и повеќето религии. Низ вековите голем број на филозофи, научници и теолози дале свое мислење, но сепак научно издржана и поткрепена со факти хипотеза за настанокот на животот е формулирана во последните сто години.

Постојат четири основни категории на хипотези за настанокот на животот: креационистичка хипотеза, хипотеза за спонтаниот настанок, хипотеза за космичкото потекло и научна хипотеза за настанокот на животот на Опарин-Холдејн.

No comments: