Антиквизатори 5

Антиквизатори #005, Историска личност

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: