Од Англија за Македонија

Уште еден човек кој иако не живее во Македонија и не е Македонец сепак ја сака и подржува Македонија. Алекс Бриг од Англија и неговите ставови за Македонија во текстот долу:

I am an Englishman, work as a carpenter. My hobbies are history on Alexandar and his Macedonian family right and what they been fighting.

I think the Macedonians are nice people and friendly too. They are intelligent, love life and try to steer clear of trouble.

I love Macedonian folk music. Тhere are so many songs and so many lovely people who sing them and I see where the most of our instruments come from we use today. I think your culture is beautiful, so happy, so vibrant.

Превод:

Јас сум Англичанец и работам како дрводелец. Моето хоби е проучување на историјата на Александар, македонската кралска фамилија и она за што тие се бореле.

Мислам дека Македонците се добри луѓе и исто така се пријателски расположени. Тие се интелигентни, го сакаат животот и се обидуваат да не предизвикуваат проблеми.

Ја сакам македонската народна музика. Има толку многу песни и прекрасни луѓе кои ги пејат. Гледам од каде повеќето од инструментите кои ги користиме денес всушност потекнуваат. Мислам дека вашата култура е убава, полна со радост и многу динамична.

No comments: